Analysis GFS: Europe+Atlantic

for runs: 00/12Z only


baseDBZ_eu.png
baseDBZ_eu.png
clouds_comp2b.png
clouds_comp2b.png
cloudshigh_eu.png
cloudshigh_eu.png
cloudslow_eu.png
cloudslow_eu.png
cloudslow_RH90-60_eu.png
cloudslow_RH90-60_eu.png
cloudsmid_eu.png
cloudsmid_eu.png
CWAT_eu.png
CWAT_eu.png
DIV300_eu.png
DIV300_eu.png
DIV850_eu.png
DIV850_eu.png
DIV925_eu.png
DIV925_eu.png
GWL_composite_eu.png
GWL_composite_eu.png
H500_SLP_eu.png
H500_SLP_eu.png
H_PV2_eu.png
H_PV2_eu.png
MFDIV850_eu.png
MFDIV850_eu.png
MFDIV925_eu.png
MFDIV925_eu.png
MFDIVsfc_eu.png
MFDIVsfc_eu.png
MLCAPE_eu.png
MLCAPE_eu.png
panel_DIV_nps_eu.png
panel_DIV_nps_eu.png
panel_SPEED_nps_eu.png
panel_SPEED_nps_eu.png
panel_VORT_nps_eu.png
panel_VORT_nps_eu.png
panel_VV_nps_eu.png
panel_VV_nps_eu.png
PPW_eu.png
PPW_eu.png
ReTop500_eu.png
ReTop500_eu.png
ReTop850_eu.png
ReTop850_eu.png
rh300_eu.png
rh300_eu.png
rh500_eu.png
rh500_eu.png
rh700_eu.png
rh700_eu.png
rh925_eu.png
rh925_eu.png
RR_eu.png
RR_eu.png
SBCAPE_eu.png
SBCAPE_eu.png
severewx_ceur.png
severewx_ceur.png
shortwave-rad_eu.png
shortwave-rad_eu.png
shortwave-rad_eu2.png
shortwave-rad_eu2.png
SLP_H500_eu.png
SLP_H500_eu.png
SNOW_eu.png
SNOW_eu.png
SREH_SHR_eu.png
SREH_SHR_eu.png
T2m_eu.png
T2m_eu.png
T2m_eu2.png
T2m_eu2.png
T500_eu.png
T500_eu.png
T700_eu.png
T700_eu.png
T850_eu.png
T850_eu.png
T850_eu_wisc.png
T850_eu_wisc.png
Tadv500_eu.png
Tadv500_eu.png
Tadv850_eu.png
Tadv850_eu.png
TAE2m_eu.png
TAE2m_eu.png
TAE850_eu.png
TAE850_eu.png
TD2m_eu.png
TD2m_eu.png
TD850_eu.png
TD850_eu.png
TD925_eu.png
TD925_eu.png
tendencies_eu.png
tendencies_eu.png
TFP500-1000_eu.png
TFP500-1000_eu.png
TW2m_eu.png
TW2m_eu.png
U10m_eu.png
U10m_eu.png
U10m_eu_sfc-cols.png
U10m_eu_sfc-cols.png
U10m_eu_sfc-cols2.png
U10m_eu_sfc-cols2.png
U300_eu.png
U300_eu.png
U500_eu.png
U500_eu.png
U600_eu.png
U600_eu.png
U700_eu.png
U700_eu.png
U850_eu.png
U850_eu.png
U925_eu.png
U925_eu.png
ULWRF_eu.png
ULWRF_eu.png
vectors10m_eu.png
vectors10m_eu.png
vectors_ceur.png
vectors_ceur.png
vectors_eu.png
vectors_eu.png
VORT300_eu.png
VORT300_eu.png
VORT500_eu.png
VORT500_eu.png
VV300_eu.png
VV300_eu.png
VV500_eu.png
VV500_eu.png
VV700_eu.png
VV700_eu.png
VV850_eu.png
VV850_eu.png
VV925_eu.png
VV925_eu.png